Iskalnik

Prijava

Administrativni postopki

NEPREMIČNINE V ZASEBNI LASTI

Postopek nakupa oz. prodaje poslovnega prostora zahteva določena specifična znanja, zato se pred izvedbo postopka posvetujte s strokovnjakom s tega področja.

V nadaljevanju so navedeni okvirni koraki, ki jih je potrebno opraviti in ne zajemajo vseh specifičnih primerov:

1. Ugotovitev dejanskega in pravnega stanja nepremičnine (lastninska pravica, morebitne hipoteke, gradbeno in uporabno dovoljenje, vložene tožbe,…);
2. Pogajanja za sklenitev pogodbe;
3. Sklenitev pogodbe (opredelitev predmeta, kupnina in način plačevanja, ara, hipoteke in druga bremena, primopredaja, sankcije v primeru kršitve ter obvezno zemljiškoknjižno dovolilo);
4. Plačilo are;
5. Plačilo davka pri pristojnem davčnem uradu (novogradnje 20% DDV, ostale 2% davka na promet nepremičnin);
6. Overitev podpisa prodajalca pri notarju;
7. Vpis lastništva v zemljiško knjigo.


NEPREMIČNINE V JAVNI LASTI
 

Občine lahko razpolagajo samo s tistim nepremičnim premoženjem, ki je vključeno v letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem. V načrt se vključijo zemljišča oziroma stavbe, ki jih namerava občina pridobiti, odsvojiti, najeti oziroma oddati v najem. Letni načrt se lahko med letom tudi dopolnjuje.

Nepremičnine, ki jih občina trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, je potrebno prodati ali oddati v najem ter tako zagotoviti njihovo gospodarno rabo. Postopek prodaje oz. oddaje nepremičnin se praviloma izvede z javno dražbo, razen če se z javnim zbiranjem ponudb pričakuje ugodnejši učinek. V posameznih primerih, ki so določeni zakonom, je možna tudi neposredna prodaja nepremičnine.


JAVNA DRAŽBA se izvede kot javna prodaja, pri kateri je prodajna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ter pristane na vnaprej določene pogoje. Dražba se izvede 15-60 dni po objavi na spletni strani občine. Objava mora  vsebovati osnovne podatke o predmetu dražbe ter o njeni izvedbi. Nepremičnina se proda ali odda dražitelju, ki je ponudil najvišjo ceno.

JAVNO ZBIRANJE PONUDB se izvede kot na nedoločen ali določljiv krog oseb naslovljeno vabilo k dajanju ponudb za razpolaganje z določenim nepremičnim premoženjem. V razpisni dokumentaciji se določi obliko in pogoje, pod katerimi mora kupec predložiti ponudbo ter se navedejo osnovni podatki o nepremičnini. Pogodba se sklene z najugodnejšim ponudnikom. .

V posameznih z zakonom določenimi primeri, se nepremičnine v lasti občine se lahko prodajo tudi na podlagi NEPOSREDNE POGODBE (v primeru manjših solastniških deležev oziroma nižje vrednosti nepremičnine, če je pridobitelj pravna oseba javnega prava, ali če gre za dosego javnega interesa skladno s pogoji iz soglasij dobaviteljev komunalnih, energetskih in elektronskih komunikacijskih storitev). Namera o sklenitvi neposredne pogodbe mora prav tako biti javno objavljena.


POSTOPKI, KI VELJAJO ZA TUJE DRŽAVLJANE

Od vstopa Slovenije v Evropsko unijo lahko državljani članic EU pridobivajo nepremičnine na ozemlju Republike Slovenije pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane Republike Slovenije. Na podlagi posebnih sporazumov velja enako za državljane Avstralije,  Kanade, Islandije, Čila, Izraela, Japonske, Lihtenštajna, Mehike, Norveške, Nova Zelandije, Švice, Turčije,  Južne  Koreje in ZDA.

Posebni pogoji veljajo za državljane Hrvaške, Makedonije, Črne Gore in Srbije, ki lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah, če obstaja vzajemnost.

Pogoj vzajemnosti ugotavlja ministrstvo pristojno za pravosodje z odločbo, in sicer za vsako nepremičnino posebej. Vzajemnost je podana, če državljan RS ali pravna oseba, ki ima sedež v RS, v državi tujca lahko pridobiva lastninsko pravico na nepremičninah pod enakimi ali podobnimi pogoji, pod katerimi lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah v RS tujci, in izpolnjevanje katerih za državljana RS ali pravno osebo s sedežem v RS ni bistveno težje kot je v pravnem redu RS predpisano izpolnjevanje pogojev za tujce.

Državljani vseh drugih držav pa lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na ozemlju Republike Slovenije zgolj na podlagi dedovanja pod pogojem vzajemnosti.

Državljani  tretjih držav (mednje spadajo tudi državljani Ukrajine, Bosne in Hercegovine, Kitajske, Rusije in druge) ne morejo pridobivati lastninske pravice na nepremičninah na ozemlju Republike Slovenije; enako velja za pravne osebe, ki imajo sedež v teh državah.

 

DOVOLJENJA, KI JIH IZDAJAJO UPRAVNE ENOTE

Spletni portal e-uprava ponuja uporabnikom informacije v zvezi z upravnimi storitvami, med drugim tudi s storitvami, ki se nanašajo na uporabo nepremičnin. 

Na portalu so zbrane informacije o posameznih postopkih (npr. pridobitev gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja, lokacijske informacije,…), vključno s potrebnimi obrazci.
 

Slovenian (SI) Deutsch (DE-CH-AT) English (United Kingdom)
INVEST PODRAVJE SLOVENIA