Iskalnik

Prijava

Področna zakonodaja

Uporabnikom podatkovne baze želimo na enem mestu podati čim več informacij s področja razpolaganja z nepremičninami, zato smo pripravili tudi osnovni pregled zakonodaje s tega področja:

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) predpisuje postopke razpolaganja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem.

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) ureja prostorsko načrtovanje in uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev, zagotavljanje opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenje sistema zbirk prostorskih podatkov.

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov, predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti ter druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov.

Stvarnopravni zakonik (SPZ) ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja.

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) ureja delovanje zemljiške knjige kot  javne knjige namenjene vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami.

Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2) ureja davek na promet nepremičnin in nekaterih stvarnih pravic.

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka na dodano vrednost.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb

Zakon o deviznem poslovanju (ZDP-2) ureja menjalniško poslovanje ter določitev nadzornih in prekrškovnih organov.

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) ureja namen in načela zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu.

Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP) določa cilje, dejavnosti in ukrepe ter organizacijo države na področjih spodbujanja vhodnih neposrednih tujih investicij in internacionalizacije podjetij v Republiki Sloveniji.

Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza) ureja način in postopek ugotavljanja vzajemnosti, določene s tem zakonom, kot pogoja za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji.

Zakon o pogojih za pridobitev lastninske pravice fizičnih in pravnih oseb držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji na nepremičninah (ZPPLPKEU) določa načine in pogoje, pod katerimi lahko fizične in pravne osebe iz države kandidatke za članstvo v Evropski uniji ter države kandidatke pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji, če mednarodna pogodba ne določa drugače.
 

Slovenian (SI) Deutsch (DE-CH-AT) English (United Kingdom)
INVEST PODRAVJE SLOVENIA